ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 10
แบบประเมินหน้าที่พลเมือง ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 131
งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 863.4 KB 16
คู่มือประเมินการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใยสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 95
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 89
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 88
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 92
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 91
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 86
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 88
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 86
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 89
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 139
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 621.41 KB 105
แบบฟอร์ม SSR โรงเรียนเกาะสิเหร่ Word Document ขนาดไฟล์ 390 KB 157
รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2560 155
แนวทางการประเมินการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 113
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 เทอม 2 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.39 KB 214
งานทะเบียนนักเรียน
สำรวจนักเรียนนอกเขต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 97
PLC ปีการศึกษา 2561
องค์ประกอบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเกาะสิเหร่ ปีการศึกษา 2561 19
การนำ PLC สู่การปฏิบัติในโรงเรียนเกาะสิเหร่ ปีการศึกษา 2561 23
กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนเกาะสิเหร่ ปีการศึกษา 2561 18
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่้1 ปีการศึกษา2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.5 KB 20
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.32 KB 36
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.95 KB 52
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 46
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 45
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 53
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82 KB 49
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 42
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.5 KB 51
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42 KB 40
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44 KB 35
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 37
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42 KB 38
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.5 KB 39
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.5 KB 45
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45 KB 48
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.5 KB 42
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 31
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52 KB 29
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 34
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.5 KB 31
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.5 KB 35
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 41
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.5 KB 33
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 35
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 34
ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.32 KB 21
ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.9 KB 25
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 30
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 33