ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมินหน้าที่พลเมือง ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 128
งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 863.4 KB 9
คู่มือประเมินการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใยสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 89
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 85
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 87
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 89
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 85
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 85
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 86
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 83
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 88
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 130
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 621.41 KB 104
แบบฟอร์ม SSR โรงเรียนเกาะสิเหร่ Word Document ขนาดไฟล์ 390 KB 153
รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2560 153
แนวทางการประเมินการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 111
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 เทอม 2 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.39 KB 207
งานทะเบียนนักเรียน
สำรวจนักเรียนนอกเขต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 92
PLC ปีการศึกษา 2561
องค์ประกอบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเกาะสิเหร่ ปีการศึกษา 2561 15
การนำ PLC สู่การปฏิบัติในโรงเรียนเกาะสิเหร่ ปีการศึกษา 2561 19
กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนเกาะสิเหร่ ปีการศึกษา 2561 16
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่้1 ปีการศึกษา2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.5 KB 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.32 KB 29
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.95 KB 39
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 34
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 30
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 39
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82 KB 40
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 30
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.5 KB 39
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42 KB 30
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44 KB 25
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 31
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42 KB 30
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.5 KB 25
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.5 KB 31
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45 KB 29
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.5 KB 26
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 24
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52 KB 23
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 26
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.5 KB 22
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.5 KB 26
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 27
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.5 KB 25
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 27
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 25
ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.32 KB 17
ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.9 KB 18
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 25
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 30