ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 144
แบบประเมินหน้าที่พลเมือง ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 135
งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 863.4 KB 19
คู่มือประเมินการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใยสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 100
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 94
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 92
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 96
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 94
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 90
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 94
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 88
แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 95
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 148
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 621.41 KB 111
แบบฟอร์ม SSR โรงเรียนเกาะสิเหร่ Word Document ขนาดไฟล์ 390 KB 162
รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2560 158
แนวทางการประเมินการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 118
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 เทอม 2 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.39 KB 222
งานทะเบียนนักเรียน
สำรวจนักเรียนนอกเขต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 100
PLC ปีการศึกษา 2561
องค์ประกอบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเกาะสิเหร่ ปีการศึกษา 2561 24
การนำ PLC สู่การปฏิบัติในโรงเรียนเกาะสิเหร่ ปีการศึกษา 2561 26
กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนเกาะสิเหร่ ปีการศึกษา 2561 24
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่้1 ปีการศึกษา2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.5 KB 28
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.32 KB 46
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.95 KB 58
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 53
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 55
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 62
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82 KB 55
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 50
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.5 KB 57
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42 KB 49
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44 KB 47
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 47
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42 KB 45
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.5 KB 47
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.5 KB 54
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45 KB 57
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.5 KB 51
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 42
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52 KB 38
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 43
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.5 KB 39
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.5 KB 47
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 51
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.5 KB 43
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 44
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 42
ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.32 KB 28
ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.9 KB 32
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 33
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 35