ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมินหน้าที่พลเมือง ปีการศึกษา 2/2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 36
งานประกันคุณภาพ
แนวทางการประเมินการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 19
รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2559 46
แบบฟอร์ม SSR โรงเรียนเกาะสิเหร่ Word Document ขนาดไฟล์ 390 KB 52
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 621.41 KB 9
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 26
แนวทงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 2
แนวทงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 1
แนวทงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 1
แนวทงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 1
แนวทงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 1
แนวทงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 1
แนวทงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 1
แนวทงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯ ขั้นตอนที่ 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 1
คู่ประเมินการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใยสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 1
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียนก่อนระดับประถมศึกษาปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 145.51 KB 13
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 15
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57 KB 14
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.5 KB 8
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 26
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64 KB 30
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 37
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81 KB 35
งานทะเบียนนักเรียน
สำรวจนักเรียนนอกเขต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 6