ปฐมวัย

นายสุรพันธ์ ภุมมาบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นาสาวประสิตา ศรีเกตุ
ครูผู้ช่วย

นางอรุณี กาญจนไพหาร
ครู คศ.3

นางสาวสุกัลลยา หลังเกตุ
ครู คศ.1

นางสาวอรขนิษฐา พร้อมประเสริฐ