ปฐมวัย

นายสุรพันธ์ ภุมมาบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นาสาวประสิตา ศรีเกตุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางอรุณี กาญจนไพหาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวสุกัลลยา หลังเกตุ
ครู คศ.1

นางสาวอรขนิษฐา พร้อมประเสริฐ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0