กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมลลดา ชลสินธุ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมาลัย เตบจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ ทิพย์เนตรสกุล
ครู คศ.1

นางสาวอรวรรณ ละไม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางมารศรี แป้นคง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3