กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิติพงศ์ ผอมสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางจุฑารัตน์ ทองรอด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอุมาพร ฤทธิพัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสาวิตรี แก้วศรีพุฒ
ครูผู้ช่วย