กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเสาวภา พรหมแก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศิริรัตน์ นันทกูล
ครู คศ.3

นางแจ่มจันทร์ เตชะสิพันธุ์
ครู คศ.3

นางสาวจรินธร จัตุทะศรี
ครู คศ.1

นางสาวไรหนับ ศรีอาหมัด
ครูผู้ช่วย

นางอนุพร จินตนะกนก
ครู คศ.2

นางสาวธัญวรรณ มณีพงค์

นางสาวขวัญทิพย์ ทองพูล
ครูผู้ช่วย