กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเสาวภา พรหมแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศิริรัตน์ นันทกูล
ครู คศ.3

นางแจ่มจันทร์ เตชะสิพันธุ์
ครู คศ.3

นางสาวจรินธร จัตุทะศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวไรหนับ ศรีอาหมัด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางอนุพร จินตนะกนก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวธัญวรรณ มณีพงค์

นางสาวขวัญทิพย์ ทองพูล
ครูผู้ช่วย