กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวขวัญทิพย์ พูลขาว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวเสาวภา พรหมแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวจรินธร จัตุทะศรี
ครู คศ.2

นางสาวธัญวรรณ มณีพงค์
ครูอัตราจ้าง