กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนภาพร ใจเพียร
ครู คศ.1

นางสาวสุมณฑา มุกดา
ครู คศ.1

นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ครูผู้ช่วย

นางสาวชยานันท์ ตาเย๊ะ

นางสาวนุชรี ปูเงิน
ครูผู้ช่วย