กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนภาพร ใจเพียร
ครู คศ.1

นางสาวสุมณฑา มุกดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวชยานันท์ ตาเย๊ะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนุชรี ปูเงิน
ครูผู้ช่วย