กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิจิตร์ เวชสิทธิ์
ครู คศ.1

นายอัมรินทร์ ฉิมแก้ว
ครูผู้ช่วย