กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภัทรวลัย ด้วงหมุน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอลิษา รัชนิพนธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปิยะนันท์ จิตบำรุง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวศุภลักษณ์ คงชู
ครู คศ.1

นางสาวดารณี กูจิ
ครู คศ.1

นางสาวไลลา นุ้ยโส๊ะ
ครู คศ.1

นางสาวอารีรัตน์ สุเหร็น
ครูผู้ช่วย