กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภัทรวลัย ด้วงหมุน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอลิษา รัชนิพนธ์
ครู คศ.1

นางสาวปิยะนันท์ จิตบำรุง
ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภลักษณ์ คงชู
ครูผู้ช่วย

นางสาวดารณี กูจิ
ครู คศ.1

นางสาวไลลา นุ้ยโส๊ะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารีรัตน์ สุเหร็น
ครูผู้ช่วย