กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภัทราวลัย ด้วงหมุน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอลิษา รัชนิพนธ์
ครู คศ.1

นางสาวปิยะนันท์ จิตบำรุง
ครู คศ.1

นางสาวศุภลักษณ์ คงชู
ครู คศ.1

นางสาวดารณี กูจิ
ครู คศ.1

นางสาวไลลา นุ้ยโส๊ะ
ครู คศ.1

นางสาวอารีรัตน์ สุเหร็น
ครู คศ.1