กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุวิทย์ ทองแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกวี เอกประดิษฐ์
ครู คศ.3

นางสาวรัชดาภรณ์ จินาราช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนูฮายาตี สาและ
ครูผู้ช่วย