กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดาริชา กรมเมือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนันท์นรี เสียมไหม
ครูผู้ช่วย

นายกัมพล เจ๊ะแล๊ะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนินทร์พร จันทร์แก้ว
ครูผู้ช่วย